Video Karya Siswa

MARS SMP Negeri 5 Yogyakarta

https://www.youtube.com/watch?v=yOLjFQs3nJw

HYMNE SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA

https://www.youtube.com/watch?v=zCLINFW-DI4

smpn5 yogya

https://www.youtube.com/channel/UCfgy21sBqEmrizs9oJDkmjg